Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Regulamin

Obowiązujący Regulamin Serwisu www.crp.wroclaw.pl oraz Platformy Szkoleniowej
 
1. Zasady i definicje
Regulamin określa zasady, zakres i warunki korzystania z serwisu www. crp.wroclaw.pl oraz platformy szkoleniowej platforma.crp.wroclaw.pl. Regulamin jest wiążący dla wszystkich użytkowników Serwisu i Platformy, zwanych dalej Użytkownikami. 
Na potrzeby niniejszego Regulaminu wskazane poniżej pojęcia przyjmują następujące znaczenie:
1) Administrator/ Sprzedawca/Organizator – CRP EDU sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu: kod pocztowy 53-340 ul. Wielka 67,  NIP: 8971806649, REGON:  362571564, KRS: 0000550228, (numer kontaktowy: +48 730 766 711, adres e-mail: kontakt@crp.wroclaw.pl),
2) Użytkownik/Usługobiorca/Kupujący – osoba fizyczna lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna  nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu www.crp.wroclaw.pl
3) Kurs – szkolenie on-line przygotowane przez organizatora
4) Konto - przydzielone danemu Użytkownikowi, za pomocą którego Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu. Konto powiązane jest z Imieniem i nazwiskiem oraz adresem mailowym  podawanym podczas rejestracji użytkownika.
5) Platforma szkoleniowa – platforma edukacyjna dostępna pod adresem platforma.crp.wroclaw.pl,
6) Umowa sprzedaży - umowa zawarta przez CRP EDU sp. z o.o.  z klientem serwisu, w trybie określonym w niniejszym Regulaminie
7) Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia oraz zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.
8) Formularz po ukończeniu kursu - elektroniczny formularz zawierający dane personalne niezbędne do wystawienia zaświadczenia MEiN oraz adres do wysyłki dokumnetów, link do Formularza po ukończeniu kursu Uczestnik otrzymuje drogą mailową po ukończeniu kursu tj. zdaniu testów sprawdzających na min.70% każdy i udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie otwarte.
2. Zawarcie umowy sprzedaży
1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.crp.wroclaw.pl
2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .
3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:
- Imię i nazwisko uczestnika kursu
- Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej
Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Złóż zamówienie i przejdź do płatności”.
5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia, z wyjątkiem zamówienień opierających się na fakturze pro-fomie lub na fakturze z odroczonym terminem płatności. Takie zamówienie z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury oraz danymi Uczestnika kursu (adres mailowy oraz imię i nazwisko) należy złożyć mailowo na: kontakt@crp.wroclaw.pl
6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.
7) Organizator/ Sprzedawca zastrzega, iż na prośbę Uczestnika może przygotować dokumentację w postaci: listy obecności, dziennika zajęć, programu nauczania (zakres szkolenia).
8) Organizator/ Sprzedawca zastrzega, iż za przygotowanie/uzupełnienie dokumentacji nie wskazanej w pkt.2 pdp.7 niniejszego regulaminu zostanie naliczona opłata dodatkową w wysokości  od 100 do 400 zł + VAT w zależności od specyfiki i liczby wymaganych dokumentów. Opłata ta nie dotyczy Usługobiorców/Kupujących, których zamówienie opiewa na kwotę minimum 1 500,00 zł.
3. Formy zapłaty
W przypadku złożenia zamówienia przez Kupującego, który wypełnił poprawnie Formularz Zamówień,  zapłaty za dostęp do Platformy Szkoleniowej z wykupionym Kursem można dokonać:
1)  za pośrednictwem systemu płatności PayNow,
2) za pomocą karty płatniczej:
- Visa
- Visa Electron
- MasterCard
- MasterCard Electronic
- Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
3) przelewem tradycyjnym w placówce bankowej lub w serwisie bankowym online na konto:
CRP EDU sp. z o.o.
ul. Wielka 67, 53-340 Wrocław
34 1140 2004 0000 3702 7813 2746
podając w tytule wpłaty:skróconą nazwę kursu, imię i nazwisko Uczestnika kursu oraz jego adres e-mail
O przelewach tradycyjnych prosimy każdorazowo informować nas wiadomością mailową na: kontakt@crp.wroclaw.pl.
4) Cena podana przy każdym kursie jest ceną obowiązującą w trakcie składania zamówienia i jest wiążąca dla Użytkownika i Sprzedawcy. Niewniesienie wpłaty w terminie, w jakim Operator oczekuje na wpłatę tj. 10 dni roboczych bez wezględu na formę płątności, oznacza rezygnację z zakupu i anulowanie zamówienia.   
5) Użytkownik może ponieść dodatkowe koszty zakupu wynikające np. z tytułu prowizji bankowych, opłat na rzecz Operatorów lub innych ewentualnych opłat wynikających z wybranego przez użytkownika sposobu płatności.
6) Użytkownik może ponieść  koszty za usługi dodatkowe uwzględnione w tabeli opłat.
7) Sprzedawca wystawia faktury bez VAT (zw) na życzenie Kupującego. Dane do faktury należy wysłać na adres mailowy: kontakt@crp.wroclaw.pl. Organizator zastrzega, iż faktury zostaną wystawione i wysłane w ciągu 7 dni od otrzymania zgłoszenia z danymi niezbędnymi do wystawienia faktury.
8) Kupujący może zażądać wystawienia faktury bez VAT (zw) wyłącznie w terminie 3 miesięcy, llicząc od końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.
Po upływie tego terminu faktury nie będą wystawiane. 
9) Faktury dostarczane będą na życzenie Kupującego w formie elektronicznej.
4. Realizacja umowy sprzedaży
1) Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnnej autoryzacji płatności.
2) W przypadku wyboru przez Kupującego sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą - od uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
3) Po uzykaniu pozytywnej autoryzacji płatności lub uzania rachunku bankowego Sprzedawvy, Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do Platformy Szkoleniowej wraz z danymi do zalogowania.
4) Czas dostępu do materiałów jest niograniczony. Kurs należy ukończyć do 90 dni od pierwszego logowania przez Użytkownika.
 
5. Informcje o przetwarzaniu danych
1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest: CRP EDU sp. z o.o.  z siedzibą we Wrocławiu: kod pocztowy 53-340 ul. Wielka 67,  NIP: 8971806649, REGON:  362571564, KRS: 0000550228, (numer kontaktowy: +48 730 766 711, adres e-mail: kontakt@crp.wroclaw.pl) zwana dalej „Administratorem”).
2) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach:
- zawierania, wykonywania umów oraz świadczenia usług;
- wykonania przez Administratora obowiązków prawnych względem instytucji państwowych w związku z wykonaniem umowy;
- odszkodowawczych-windykacyjnych, w sytuacji niewywiązania się przez Użytkownika z zobowiązań na rzecz Administratora;
- zabezpieczenia i ochrony przed roszczeniami;
- promocji swoich usług przez Administratora (newsletter mailowy), wyłącznie w przypadku udzielenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w tym celu;
3) Administrator przetwarza Państwa dane na podstawie:
- udzielonej przez Użytkownika  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
- zawartych umów lub podjęcia czynności zmierzających do ich zawarcia  (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
- obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako pracodawcy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
- realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Za prawnie uzasadniony interes Administrator uznaje zabezpieczenie swoich - roszczeń względem kontrahentów oraz ochronę przed roszczeniami ze strony kontrahentów. 
4) Odbiorcą danych Użytkownika mogą być podmioty współpracujące z Administratorem w zakresie m.in.: obsługi księgowej (biuro rachunkowe), obsługi administracyjno-biurowej, obsługi informatycznej oraz instytucje państwowe, uznawane za odbiorców danych.
5) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres: trwania stosunku prawnego, a po jego zakończeniu przez 6 lat w stosunku do dokumentów księgowych, a w sytuacji sporu prawnego do czasu przedawnienia się roszczeń Administratora.
6) Użytkownik posiada następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie i w dowolnej formie, chyba że przetwarzanie danych Użytkownika odbywa się w celu wykonywania umowy przez Administratora lub w celu wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych względem instytucji państwowych.
7) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
8) Podanie przez Użytkownika danych jest warunkiem koniecznym do podjęcia przez Administratora działań poprzedzających zawarcie umowy lub w związku z zawarciem umowy.
9) W przypadku udzielenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w celach promocji swoich usług przez Administratora w formie mailowego newslettera, udzielona przez Państwa zgoda jest dobrowolna i może zostać przez Państwa w każdym czasie cofnięta 
10) Więcej informacji w przedmiocie ochrony danych osobowych Użytkownik może otrzymać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: www.uodo.gov.pl
 
6. Korzystanie z udostępnionych materiałów
 1) Do korzystania z Platformy Szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera Użytkownika.
Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.
2) Korzystanie z zasobów Platformy Szkoleniowej wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.
3) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść szkolenia zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.
4) Użytkownik kursu zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
5) Użytkownik przystępuje do testów sprawdzających dostępnych na Platformie Szkoleniowej (platforma.crp.wroclaw.pl) we własnym zakresie. Może rozwiązać wszystkie testy sprawdzające po  zapoznaniu się z wszystkimi materiałami, lub rozwiązywać je systematycznie po zapoznaniu się z poszczególnymi modułami kursu.
6) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratora/Organizatora  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.
7) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy Szkoleniowej podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.  
 
7. Zaświadczenia o ukończeniu kursu
1) Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu posiada wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych na podstawie art.82 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
2) Na podstawie wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Organizator wydaje zaświadczenia o ukończeniu kursu  na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
3) Rozwiązanie wszystkich testów sprawdzających przypisanych do modułów w kursie i uzyskanie minimum 70% prawidłowych odpowiedzi z każdego testu oraz udzielenie prawidłowej odpowiedzi pisemnej na jedno pytanie otwarte w ostatnim module kursu jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu kompetencji ogólnych, o ile Organizator przewidział wydanie stosownych zaświadczeń. Szczegółowe informacje dotyczące zaświadczeń ukończenia  danego kursu podane są każdorazowo przy opisie kursu.
4) Odpowiedzi udzielone przez Uczestników na pytania otwarte są sprawdzane w dwóch turach każdego dnia roboczego, w godzinach pracy biura. W przypadku nieprawidłowej odpowiedzi, Uczestnik otrzyma powiadomienie drogą mailową z komentarzem oceniającego. Organizator nie obciąża Uczestnika kosztami za ponowne sprawdzenie odpowiedzi na pytanie otwarte - jest to bezpłatne.
5) Uczestnik, który ukończył kurs z wynikiem pozytywnym, informuje o tym fakcie Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu za pośrednictwem elektronicznego Formularza po ukończeniu kursu, do którego link otrzymał drogą mailową po spełnieniu warunków zaliczenia opisanych w pkt. 7 pdp. 3 i 4 niniejszego regulaminu.
6) Wysłanie dokumentów potwierdzających ukończenie kursu (zaświadczenie MEN oraz dyplom) dokonywane jest metodą wybraną bezpośrednio przez Uczestnika spośród metod wysyłki umożliwionych przez Organizatora. Uczestnik posiada możliwość wyboru wyłącznie jednej formy wysyłki dokumentów. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysłania w/w dokumentów, przy czym Organizator zastrzega, iż ceny wysyłki mogą się różnić w zależności od metody wariantu wysyłki wybranego przez Uczestnika. Wybór wariantu powinien zostać dokonany spośród następujących, dostępnych sposobów:
W cenie kursu:
- Tryb zwykły Poczta Polska - sporządzenie i wysyłka dokumentów do 14 dni roboczych  (list ekonomiczny) 
lub
- Bez wysyłki - wyłącznie skany dokumentów tj. zaświadczenie MEN oraz dyplom, lub wyłącznie dyplom (bez danych osobowych), do 7 dni roboczych, wysyłka elektroniczna.
Za dodatkową opłatą zgodnie z tabelą opłat pkt. 3 pdp.6
- Tryb zwykły Kurier - sporządzenie i wysyłka dokumentów do 14 dni roboczych (dostawa kurierem InPost)
- Tryb zwykły Poczta Polska - Wysyłka Zagraniczna  - sporządzenie i wysyłka dokumentów do 14 dni roboczych (list polecony)
- Tryb Express - sporządzenie i wysyłka dokumentów do 3 dni roboczych (dostawa kurierem InPost).
7) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędy podane przez Uczestnika w elektronicznym Formularzu po ukończeniu kursu. W przypadku pomyłek w elektronicznym Formularzu po ukończeniu szkolenia, takich jak: literówki, niepoprawne i niekompletne adresy, niepoprawny numer PESEL i inne, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi po wniesieniu opłaty przez Uczestnika w wysokości 20,00 zł bezpośrednio na numer konta podany w niniejszym Regulaminie. Cena ta obejmuję wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej (list ekonomiczny) do 14 dni roboczych. Istnieje możliwość wysyłki kurierskiej za dodatkową opłatą: 14,00 zł (wysyłka do 14 dni roboczych) lub w trybie przyspieszonym (do 3 dni roboczych) w wysokości 30,00 zł.
8) Duplikaty dokumentów są wystawiane na prośbę Uczestnika. Koszt duplikatów (dyplom + zaświadczenie) wynosi 20,00 zł. Cena ta obejmuję wysyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej (list ekonomiczny) do 14 dni roboczych lub wysyłkę dokumentów w wersji elektronicznej. Istnieje możliwość wysyłki kurierskiej za dodatkową opłatą: 14,00 zł (wysyłka do 14 dni roboczych) lub w trybie przyspieszonym (do 3 dni roboczych) w wysokości 30,00 zł.
9) W przypadku uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu, reklamacje Uczestnik kieruje bezpośrednio do przewożników tj. Poczty Polskiej lub InPost.
10) Użytkownik akceptując Regulamin, zgadza się na przekazanie drogą mailową Administratorowi/Organizatorowi danych osobowych, takich jak data i miejsce urodzenia, numer PESEL i adres korespondencyjny, niezbędnych do wystawienia Zaświadczenia MEN.
11) Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
8. Reklamacje
1) W przypadku problemów z logowaniem na Platformę Szkoleniową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  o tym fakcie Organizatora/Administratora drogą mailową na adres kontakt@crp.wroclaw.pl
2) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez CRP EDU sp. z o.o. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres kontakt@crp.wroclaw.pl
3) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.
4) Organizator/Administrator informuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji usług , m.in. poprzez złożenie przez Kupującego po zakończeniu naszego postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym.
5) Wykaz Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
6) Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
9. Odstąpienie od umowy
1) Zgodnie z przepisami prawa, produkty będące treściami cyfrowymi, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, nie podlegają prawu do odstąpienia od umowy. Przez dokonanie zakupu, Uczestnik wyraził zgodę na natychmiastowe rozpoczęcie realizacji usługi i akceptuje fakt, że w związku z tym stracił prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 

10. Postanowienia końcowe
1) Organizator/ Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe działanie Platformy Szkoleniowej.
2) Organizator/Administrator zastrzega sobie prawo do całkowitego lub częściowego wyłączenia serwisu na czas nieokreślony celem jego modernizacji lub naprawy. Użytkownik może domagać się z tego tytułu odstąpienia od umowy lub częściowego zwrotu kosztów w zależności od czasu trwania usterki/ prac technicznych.
3) Organizator/ Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie bez podania przyczyny. O zaistniałych zmianach w Regulaminie Organizator powiadomi każdorazowo Użytkowników.
4) Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się ze zmianami w Regulaminie, jeśli korzysta w jakikolwiek sposób z serwisu.
5) Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu, brak takiej akceptacji oznacza, że użytkownik nie powinien korzystać z serwisu. Akceptację regulaminu przed złożeniem zamówienia użytkownik wyraża przez zaznaczenie w polu koszyk.

Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.