Kursy online, elearning, szkolenia e-learningowe, kursy przez Internet - Centrum Rozwoju Personalnego

Aktualności

Asystent rodziny, czyli o tym, jak wspierać rodziny w potrzebie

Data dodania: 2022-03-31 12:27:26Jesteś osobą wysoce empatyczną, czujesz ogromną chęć niesienia pomocy? Nasz nowy kurs może być właśnie dla Ciebie! Kliknij, aby dowiedzieć się więcej!

 

Nierzadko zdarza się, że w życiu rodziny pojawiają się problemy związane z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Problemy te mogą wynikać m.in. z trudności w znalezieniu stałego zatrudnienia przez rodziców/opiekunów małoletnich dzieci, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności, przemocy domowej, wykluczenia lub zagrożenia wykluczeniem społecznym, czy trudności w prawidłowym prowadzeniu gospodarstwa domowego.

Aby wspierać rodziny, u których występują właśnie takie problemy, 9 czerwca 2011 roku został wprowadzony zawód asystenta rodziny.

Asystent rodziny to osoba, której celem jest przede wszystkim poprawa warunków życia codziennego podległych rodzin, a także wzmacnianie więzi między członkami rodziny poprzez towarzyszenie rodzinom dysfunkcjonalnym, które nie potrafią samodzielnie przezwyciężyć trudnych sytuacji życiowych, w których się znalazły.

Asystenta rodziny do danej rodziny kieruje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek Pracownika Socjalnego. W chwili, gdy do ośrodka pomocy społecznej zostanie zgłoszona informacja na temat rodziny, w której występują trudności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo wychowawczych, pracownik socjalny zobowiązany jest prawem do przeprowadzenia w tej rodzinie wywiadu środowiskowego. W sytuacji, gdy wywiad środowiskowy daje podstawę do potwierdzenia występowania jakiejkolwiek dysfunkcji w rodzinie oraz trudności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych wobec dzieci, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela takiej rodzinie asystenta rodziny.

Ciekawostka!

Z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wynika, że na koniec grudnia 2018 r. w zawodzie pracowało 3 920 asystentów rodzinnych. Spośród ogólnej liczby 3 327 asystentów (85%) zatrudnionych było na podstawie umów o pracę w zadaniowym systemie czasu pracy, a 593 (15%) na podstawie umowy o świadczenie usług. Łącznie w 2018 r. z usług asystenta rodziny skorzystało 45 483 rodzin (w porównaniu do 44 748 rodzin w 2017 r.), co oznacza wzrost o 1,6% w stosunku do roku poprzedniego.Klinkij w obrazek, aby przejść do strony zakupu! :)


Czego dowie się Uczestnik kursu?

Z nowego kursu w Centrum Rozwoju Personalnego Uczestnik dowie się, m.in.:

- jakie są regulacje prawne dotyczące pracy asystenta rodziny;
- jakie są wymagania stawiane kandydatom na stanowisko asystenta rodziny;
- czy wszystkie rodziny dysfunkcyjne wymagają wsparci asystenta rodziny;
- jakie są różnice w obszarze zadań pracownika socjalnego i asystenta rodziny;
- jak formułować zadania do pracy z rodziną;
- z jakimi instytucjami najczęściej współpracuje asystent rodziny i dlaczego.

Do kogo kierowany jest kurs?

Kurs polecamy w szczególności:

- pracownikom pomocy społecznej;
- pedagogom;
- terapeutom;
- osobom chcącym pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z rodziną dysfunkcyjną i roli asystenta rodziny;
- osobom zainteresowanym podejmowaną tematyką.


Jaki jest szczegółowy plan szkolenia? 
 

Moduł 1 | Umocowania prawne pracy asystenta rodziny

1. Ustawa o pomocy społecznej
2. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
3. Inne akty prawne dotyczące pomocy rodzinie
 


Moduł 2 | Zadania i kompetencje asystenta rodziny
 
1. Rola asystenta rodziny
2. Zadania asystenta rodziny
3. Kompetencje potrzebne do sprawowania funkcji asystenta rodziny
4. Uprawnienia asystenta rodziny
 


Moduł 3 | Istota pracy z rodziną w ramach sprawowania funkcji asystenta rodziny
 
1. Najczęstsze trudności w funkcjonowaniu rodzin
2. Polityka społeczna wobec potrzeb rodzin dysfunkcyjnych
 


Moduł 4 | Pracownik socjalny a asystent rodziny
 
1. Zadania pracownika socjalnego
2. Najważniejsze różnice w zakresie pracy pracownika socjalnego i asystenta rodziny
 


 Moduł 5 | Formy pomocy świadczone rodzinom przez asystentów
 
1. Pomoc bezpośrednia w kontakcie z rodziną
2. Współpraca z instytucjami pomocowymi
 


Zapraszamy do udziału w najnowszym kursie! 
 

    Na stronach internetowych Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu stosowane są pliki "cookies" zgodnie z Polityką prywatności.